Fondens data / Fondens vedtægter

Fondens vedtægter

§ 1
Stk. 1     Fondens navn er Kai D Fonden.
 
Stk. 2     Fonden er stiftet af KVA Ejendomme ApS, CVR-nr. 32 28 26 79.
 
Stk. 3     Fondens hjemsted er Kolding Kommune med adresse hos Andersen Partners Advokatpartnerselskab, Jernbanegade 31, 6000 Kolding.
 

§ 2
Stk. 1     Det er fondens formål at yde økonomisk støtte til almennyttige og humanitære organisationer, institutioner, fonde, foreninger, grupper og øvrige sammenslutninger mv. med tilknytning til Kolding by.
 
Stk. 2     Som støtteberettigede i henhold til ovenstående kan – uden at opregningen anses for udtømmende – nævnes følgende:
  • Offentligt støtteberettigede humanitære organisationer med fokus på livskvalitet 
  • Ikke offentligt støtteberettigede grupper/sammenslutninger med fokus på livsglæde og livskvalitet.

Stk. 3     Ved Kolding by, som nævnt i stk. 1, forstås det geografiske område, der var omfattet af Kolding Kommune før kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007, dog yderligere begrænset i overensstemmelse med byskiltningen, der afgrænser Kolding by.  

 

§ 3
Stk. 1     Fondens grundkapital er kr. 43.866.368.
 
Stk. 2     Grundkapitalen er indbetalt på følgende måde:
  • Kontant ved stiftelsen: Kr. 15.000.000;
  • Gave bestående af nominelt kr. 100.000 anparter i Kai D Ejendomme ApS, CVR-nr. 25 57 77 60, modtaget den 19. december 2013: Kr. 24.559.760;
  • Gave bestående af nominelt kr. 249.000 aktier i Diesella A/S, CVR-nr. 66 72 60 10, modtaget den 19. december 2013: Kr. 4.306.608. 


§ 4
Stk. 1     Fonden ledes af en bestyrelse på 4-5 medlemmer. Fondens første bestyrelse består af:

                      Jon Stefansson, Egernvej 13, 6000 Kolding

                      Bent Knudsen, Snerlevej 60, 1. th., 6000 Kolding

                      Brian Knudsen, Lerbjergvej 32, Seest, 6000 Kolding

                      Helle Krogsgaard, Søndergade 21, 6000 Kolding

 
Bestyrelsen forestår indenfor rammerne af vedtægterne og lovgivningen den øverste ledelse af fonden. Bestyrelsen administrerer således fondens midler og træffer beslutning om udlodninger.
 
Fondsbestyrelsen supplerer sig selv i det omfang, det er nødvendigt, men Kai Voulund Andersen og dennes livsarving, Mette Pulz Andersen, kan ikke udpeges som bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 2     Kai Volund Andersen skal i sin levetid have status som observatør i bestyrelsen og har i den forbindelse ret til at deltage i bestyrelsens møder samt give sin mening til kende. Han har derimod ikke ret til at stemme på bestyrelsesmøder, herunder i forbindelse med bestyrelsens beslutninger vedrørende udlodninger. Ved Kai Voulund Andersens død indtræder Mette Pulz Andersen i pladsen som observatør med de samme rettigheder som ovenfor fastsat.

Stk. 3     Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Møder i bestyrelsen afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4     For det med hvervet forbundne arbejde, skal bestyrelsesmedlemmerne samlet have et årligt vederlag på kr. 10.000,00, hvilket beløb pristalsreguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset.

Herudover skal fonden dække de dokumenterbare udgifter, der er knyttet til bestyrelseshvervet.


§ 5
Stk. 1     Fonden tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen, af formanden for fondens bestyrelse i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
 

§ 6
Stk. 1     Fonden skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Det første regnskab går fra stiftelsestidspunktet til førstkommende 31. december.
 
Stk. 2     Fondens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor.
 

§ 7
Stk. 1     Bestyrelsen skal i hvert regnskabsår – dog under iagttagelse af reglerne i fondslovgivningen omkring uddeling og resultatanvendelse – være forpligtet til at foretage udlodninger, der beløbsmæssigt svarer til sidste års samlede overskud efter skat.
 
Stk. 2     Bestyrelsen beslutter – under behørig iagttagelse af kravene i fondslovgivningen - de nødvendige vedtægtsændringer som følge af kapitalnedsættelserne, og beslutningerne anmeldes til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med fondslovgivningen.
 
Stk. 3     Når fondens grundkapital – som følge af bestemmelsen i stk. 1 – er blevet mindre end den i fondslovgivningens fastsatte mindstekapital, skal fondsbestyrelsen foretage beslutning om fondens opløsning. Beslutningen skal snarest herefter forelægges fondsmyndigheden til godkendelse.
 
Stk. 4     Bestyrelsen skal foretage udlodninger og tildele legater – enten på grundlag af konkrete ansøgninger eller af egen drift – til støtte af formål, der opfylder formålsbestemmelsen. Fondens midler kan ikke i noget tilfælde uddeles til KVA Ejendomme ApS, til Kai V. Andersen eller i øvrigt til dennes nærtstående.
 
Stk. 5     Fondens midler kan, bortset fra den for driften nødvendige kontantbeholdning, anbringes i pengeinstitut, i værdipapirer og i fast ejendom.
 

§ 8
Stk. 1     Ændringer i nærværende vedtægt kan besluttes ved enstemmighed af fondens bestyrelse.  

Kai D Fonden | CVR: 32 28 26 79 | Fjeldparken 38, 6000 Kolding  | Tlf.: 40187850