Fondens uddelingspolitik

Fondens formål

Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til almennyttige og humanitære organisationer, institutioner, fonde, foreninger, grupper og øvrige sammenslutninger mv. med tilknytning til Kolding by.

Ved Kolding By forstås det geografiske område, der var omfattet af Kolding Kommune før kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007, dog yderligere begrænset i overensstemmelse med byskiltningen, der afgrænser Kolding By. Se hertil vedlagte kort. 

 
Fondens historie

Kai D Fonden blev stiftet i 2013 af KVA Ejendomme ApS.

 
Fondens grundkapital samt uddelinger 

Fondens grundkapital udgør 43.866.368 kr.

Fonden er forpligtet til i hvert regnskabsår – dog under iagttagelse af reglerne i fondslovgivningen omkring uddeling og resultatanvendelse – at foretage uddelinger, der beløbsmæssigt svarer til sidste års samlede overskud efter skat. 

På baggrund heraf foretager Fonden løbende uddelinger til foreninger og sammenslutninger inden for rammerne af Fondens formål.

Uddelinger fra Fonden foretages på baggrund af en individuel vurdering af hver enkelt ansøgning .

Med henblik på at sikre, at uddelingerne opfylder deres formål, kan Fonden betinge uddelinger af efterfølgende afrapportering fra modtageren. 

Uddelinger foretaget af Fonden offentliggøres, hvilket modtager er forpligtet til at acceptere. 

 
Hvem kan søge? 

Som udgangspunkt kan enhver organisation eller sammenslutning, som falder ind under fondens formål, ansøge fonden om midler.

Som støtteberettigede i henhold til ovenstående kan – uden at opregningen anses for udtømmende – nævnes følgende hovedkategorier:

- Offentligt støtteberettigede humanitære organisationer med fokus på livskvalitet 

- Ikke offentligt støtteberettigede grupper/sammenslutninger med fokus på livsglæde og livskvalitet

Herudover er kredsen af ansøgere, der kan komme i betragtning, geografisk begrænset til organisationer og sammenslutninger med tilknytning til Kolding By forstået som det geografiske område, der var omfattet af Kolding Kommune før kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007, dog yderligere begrænset i overensstemmelse med byskiltningen, der afgrænser Kolding By.

Fonden bevilger ikke støtte til politiske formål samt økonomisk støtte til enkeltpersoner.

Idrætsforeninger falder ikke ind under fondens primære område, og de vil derfor som udgangspunkt ikke kunne forvente støtte.

Ansøgninger fra privatpersoner eller selskaber, der har til formål at drive virksomhed med økonomisk vinding for øje, vil ikke blive taget i betragtning.

Fondens bestyrelse afgør suverænt, hvem der kan modtage støtte. Fonden er ikke forpligtet til at begrunde eventuelle afslag på ansøgninger, og afslag kan ikke påklages. 
 

Praktiske informationer

Fonden har hjemme i Kolding Kommune med adresse c/o Finn Schlebaum, Fjeldparken 38, 6000 Kolding.

Ansøgninger kan alene indgives via ansøgningsformularen på denne hjemmeside.

Ansøgninger skal være være vedlagt en kopi af foreningens eller sammenslutningens vedtægter samt en beskrivelse af det konkrete formål, som ansøgningen vedrører. 

Endvidere skal ansøgningen være vedlagt foreningen eller sammenslutningens kontonummer, hvortil der kan ske udbetaling, hvis ansøgningen imødekommes. 

Da Fondens bestyrelse mødes ca. 3-4 gange om året til drøftelse af indkomne ansøgninger, kan der ikke forventes svar på løbende ansøgninger. Ansøgere vil dog få en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. 

Forventet svartid på ansøgninger, der imødekommes, er 3-6 mdr. 

Uddelinger fra Fonden er som udgangspunkt skattepligtige, og Fonden indberetter skattepligtige uddelinger til SKAT. Ansøgeren skal derfor oplyse CVR-nr. i ansøgningen.

Herudover skal ansøgeren oplyse, hvorvidt vedkommende er skattepligtig af uddelingen.  
Kai D Fonden | CVR: 32 28 26 79 | Fjeldparken 38, 6000 Kolding  | Tlf.: 40187850