Fondens data

Bestyrelsen
 
Kai D Fonden ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer.
 
Jon Stefansson, formand
Bent Knudsen
Brian Knudsen
Helle Krogsgaard
Henrik Nordland
 
God fondsledelse
 
På nedenstående link findes Kai D Fondens redegørelse vedr. god fondsledelse.
 
 
 
 
GDPR – Persondataforordningen

Kai D Fondens registrering og behandling af personoplysninger er underlagt EU’s forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger sammen med den tilhørende danske lovgivning (databeskyttelsesloven).

Kai D Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til almennyttige og humanitære organisationer, institutioner, fonde, foreninger, grupper og øvrige sammenslutninger mv. med tilknytning til Kolding by. Der gives ikke økonomisk støtte til fysiske personer.

Kai D Fonden tillader ikke, at ansøgere fremsender oplysninger, som efter databeskyttelsesreglerne betegnes som personfølsomme (race og etnicitet, helbredsoplysninger, seksuel overbevisning, genetisk information, politisk overbevisning, religion, biometrisk information, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og filosofisk overbevisning). Såfremt Kai D Fonden konstaterer, at disse informationer fremgår af modtaget ansøgningsmateriale, vil materialet blive slettet, og ansøgningen vil være afvist uden yderligere varsel.

Når du fremsender ansøgning til Kai D Fonden skal det ske elektronisk på vores hjemmeside https://kaidfonden.dk/ansoegning. Du får herefter en kvittering på vores modtagelse af din ansøgning.

Kai D Fonden benytter blandt andet de modtagne oplysninger i sagsbehandling og til lovpligtig og intern statistik om ansøgere. Statistikken benyttes internt til relevant offentliggørelse i årsrapporter eller på Fondens hjemmeside.

Ved tildeling af støtte er Kai D Fonden efter skattelovgivningen indberetningspligtig til SKAT. Endvidere sker der indberetning af hensyn til kontrol med fondens overholdelse af Erhvervsfondslovningens regler. Indberetninger af tildelt støtte sker på baggrund af CVR-numre.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for opbevaring og behandling. Du kan ligeledes til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Indsigelse eller tilbagekaldelse af samtykke skal ske ved henvendelse til kai.d.ejendomme@outlook.dk

Du har mulighed for at klage over Kai D Fondens opbevaring og behandlingen af data vedrørende dig. Klage indgives i givet fald til Datatilsynet.

 
 
 
Kai D Fonden | CVR: 32 28 26 79 | Fjeldparken 38, 6000 Kolding  | Tlf.: 40187850